Obchodné podmienky | Ako namaľované
Prebiehajúca akcia končí o
  • 00

  • ,
  • 00

  • 00

  • 00

Obchodné podmienky pre zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu uzavierané na diaľku prostredníctvom webového sídla www.akonamalovane.sk
(účinné od 15.07.2021)


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky giftee s.r.o. (ďalej len „Zhotoviteľ“) sa vzťahujú na vyhotovenie produktov fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom internetovej stránky Zhotoviteľa www.akonamalovane.sk.

1.2 Ak je Zákazníkom Zhotoviteľa fyzická osoba, ktorá objednáva produkt na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa.

1.3 Orgánom dohľadu nad predajom tovaru giftee s.r.o. prostredníctvom internetovej stránky www.akonamalovane.sk je Slovenská obchodná inšpekcia.

1.4 Zákazník týmto súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom ohľadom zhotovovaného produktu na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.akonamalovane.sk. Právny vzťah z uvedenej zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.akonamalovane.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.5 „Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.akonamalovane.sk.

1.6 Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.07.2021.


2. Objednávanie produktov

2.1 Vytvorenie objednávky Zákazníkom je podmienené poskytnutím nasledovných údajov Zákazníka: (i) emaiu, (ii) mena a priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iii) adresy bydliska fyzickej osoby, alebo adresy sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa. V prípade, ak Zákazník uvedie svoje IČO, má Zhotoviteľ za to, že Zákazník nakupuje ako podnikateľ, a nie spotrebiteľ. Uvedené údaje budú Zhotoviteľom použité na vytvorenie konkrétnej objednávky Zákazníkom, následné plnenie zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu a so súhlasom Zákazníka na priamy marketing vlastných tovarov a služieb, a súvisiacich podnikateľských aktivít. Zhotoviteľ však poskytuje Zákazníkovi možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takéto použitie predtým neodmietol.

2.2 V deň odoslania objednávky potvrdí Zhotoviteľ Zákazníkovi prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (tzv. potvrdzujucim e-mailom). 

2.3 Zákazník týmto potvrdzuje, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, že sa pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s (i) hlavnými vlastnosťami produktu v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a produktu, (ii) jeho celkovou cenou, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, o súvisiacich nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak ich nemožno vopred určiť, tak ako aj o tom, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, (iii) platobnými podmienkami, (iv) dodacími podmienkami, (v) lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať produkt, (vi) informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, (vii) informáciou o tom, že spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu (ods. 3.1 týchto obchodných podmienok), (viii) poučením o zodpovednosti Zhotoviteľa za vady produktu podľa § 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2.4 Spotrebiteľ týmto výslovne potvrdzuje, že mu Zhotoviteľ bezprostredne pred odoslaním objednávky výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviedol informácie uvedené v ods. 2.3 pododsek (i) a (ii). Spotrebiteľ odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že Zhotoviteľ na svojom webovom sídle www.akonamalovane.sk označil tlačidlo spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.

2.5 Zákazník týmto potvrdzuje, že sa na webovom sídle Zhotoviteľa www.akonamalovane.sk najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky oboznámil s jasne a čitateľne formulovanými informáciami o prípadných obmedzeniach dodania produktu, ako aj o informáciách o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu produktu.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním produktu. Uvedené potvrdenie musí pritom obsahovať všetky informácie uvedené v ods. 2.3 týchto obchodných podmienok, ak ich už Zhotoviteľ neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu.

2.7 Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne produkt odoberie. V prípade, ak si Zákazník neprevezme objednaný produkt (ani na to vopred Zhotoviteľa neupozorní) ani v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď mal byť produkt zhotovený, a ak bol produkt zhotovený neskôr, do jedného mesiaca od jeho vyhotovenia, je Zákazník povinný zaplatiť Zhotoviteľovi poplatok za uskladnenie vo výške 1,-EUR/denne. Po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď bola produktu zhotovený, môže Zhotoviteľ s produktom voľne nakladať. Nakoľko z povahy produktu ako zhotovenej veci na zákazku vyplýva, že ju nemožno z objektívnych dôvodov (ide najmä o veci osobnej povahy) speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má Zhotoviteľ právo popri poplatku za uskladnenie aj na zaplatenie ceny zhotoveného produktu.

2.8 Po odoslaní objednávky Zákazníkom je táto elektronicky zaevidovaná v systéme webového sídla Zhotoviteľa www.akonamalovane.sk. Zhotoviteľ uvedené prijatie objednávky Zákazníkovi potvrdí emailom. Doručením uvedeného emailového potvrdenia (tzv. potvrdzujúceho emailu) o prijatí objednávky Zákazníkovi sa zmluva o dielo na zákazkové fotoslužby považuje za uzavretú. Predmetom uvedenej zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu je dodanie v objednávke Zákazníka špecifikovaného produktu za tam uvedenú cenu za zhotovené dielo, a za podmienok uvedených na webovom sídle www.akonamalovane.sk, týchto obchodných podmienok, Reklamačnom poriadku a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.


3. Poučenie o zákonnej výnimke z všeobecného práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu:

3.1 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové vyhotovenie produktu, nakoľko ide v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení o tzv. „predaj tovaru“ (t.j. vyhotovenie veci na zákazku) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, „tovaru vyrobeného“ na mieru resp. „tovaru“ určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.


4. Dodacie podmienky

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať produkt v čo najkratšom termíne, spravidla od 3 do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v závislosti od druhu objednaného tovaru.

4.2 V prípade odovzdania produktu mimo osobného odberu, Zhotoviteľ využíva na dodanie produktov služby zmluvných partnerov (tak ako sú zmluvní partneri Zhotoviteľa uvedení na webovom sídle www.akonamalovane.sk)

4.3 V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že produkt nebol doručený, a Zhotoviteľ Zákazníka nekontaktoval, zaväzuje sa Zákazník Zhotoviteľa bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému.


5. Platobné podmienky

5.1 V prípade odoslania objednávky so zvolenou úhradou vopred má Zákazník povinnosť zaplatiť cenu za zhotovený produktu prostredníctvom elektronického bankovníctva. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo udržiavať autorizáciu/rezerváciu platby, kým nebude produkt dokončený, a to najviac 28 dní. V prípade zvolenej úhrady v hotovosti pri osobnom odbere, je Zákazník povinný zaplatiť zamestnancovi pri prevzatí produktu. V prípade dodania produktu na tzv. dobierku je Zákazník povinný uskutočniť platbu zmluvnému partnerovi.

5.2 V prípade rozporu medzi cenou produktu v “Cenníku” a v “nákupnom košíku”, oboma uvedenými na e-shope Zhotoviteľa www.akonamalovane.sk, Zhotoviteľ upozorňuje Zákazníka, že rozhodujúca je v takom prípade cena uvedená v „nákupnom košíku“.

5.3 Všetky ceny produktov sú uvedené bez poplatku za doručenie (v skratke „poštovného“). Zhotoviteľ účtuje Zákazníkovi poštovné uvedené na konkrétnej objednávke, ktorého výška závisí od typu objednaného produktu.

5.4 Na základe platných legislatívnych požiadaviek na silnú autentifikáciu zákazníka (PSDII) je poskytovateľ povinný preniesť určité právne predpísané osobné údaje na poskytovateľa platobnej služby počas platby online.


6. Reklamačný poriadok

6.1 Zákazník je povinný si produkt skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo si produkt neprevziať, ak je na nej alebo na jej obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je produktu neúplný. Podmienkou úspešnej reklamácie je však spísanie reklamačného protokolu so zamestnancom Zhotoviteľa alebo produkt odmietnuť prevziať.


6.2 V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobený Zákazníkom, najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia produktu na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Zhotoviteľ nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Zákazníkom, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky produktu v súlade s ustanoveniami §§ 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov.

6.4 Dopravu reklamovaného produktu na posúdenie do sídla Zhotoviteľa zabezpečí Zákazník. Náklady na dopravu hradí v plnej výške Zhotoviteľ.

© 2022 Ako namaľované - všetky práva vyhradené
Sledujte nás na:
Facebook
Instagram